KAISI hakda

KAISI, her kimiň Hammok hezilinden lezzet almagyny isleýändigimize esaslanýar.2015-nji ýylda käbir “Amazon” satyjy markasy üçin “Travel Hammocks”, “OEM Do” bilen başladyk, şondan bäri müşderilerimiz bilen bilelikde ulalýarys, indi bolsa hemişe ajaýyp we durnukly hil bilen Amazonda 3-nji orny eýeleýärler.Şol bir wagtyň özünde, Söwda satyjylar we söwda markalary üçin çeňňek ýasamaga başladyk, Her ýyl işimiz 50% -den gowrak ösýär, Indi Hammok senagatynda iň köp öndüriji kompaniýa bolýarys, 2020-nji ýylda 1 million töweregi eksport etdik hamamlar dünýäniň çar künjegine,

Önümlerimiz ýokary hilli matalar bilen berk öndürilýär, berk önümçilik ussatlygy, KAISI hamamynyň her birligi kepillendirilýär we toparymyz tarapyndan satuw hyzmatyndan soň gowy görüp bilersiňiz.

 

Aýratyn önüm

Garaňkylygy ýagtyldyň

Aýratyn hyzmatdaşlar

Saýlawyňyzy aňsatlaşdyrmak üçin DÜNLD CL KLASY ÜPJÜNÇILERI BILEN IŞI